Antytrombina

Inne nazwy: Antytrombina III, AT III
Oficjalna nazwa: Antytrombina (aktywność antygen)
Powiązane badania: PTT, Czynniki krzepnięcia, D-dimer, Fibrynogen, Homocysteina, Antykoagulant toczniowy, PT i INR, Czynnik V Leiden, PT 20210, Czynnik V Leiden i mutacja genu protrombiny 20210, Protein S, Protein C

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w określeniu przyczyny nawracających zaburzeń krzepnięcia krwi; służy do rozpoznania niedoboru antytrombiny.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się kilka miesięcy po wystąpieniu epizodu zakrzepicy oraz kiedy lekarz podejrzewa, że pacjent nie reaguje odpowiednio na leczenie heparyną.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.