AMA

Inne nazwy: Przeciwciała mitochondrialne
Oficjalna nazwa: Przeciwciała przeciwmitochondrialne, przeciwciała przeciwmitochondrialne M2
Powiązane badania: ALP, Autoprzeciwciała, Wskaźniki funkcji wątroby, ASMA, ANA

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako pomoc w rozpoznaniu pierwotnej marskości żółciowej (primary biliary cirrhosis - PBC)

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku podejrzenia pierwotnej marskości żółciowej u pacjenta.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Zaleca się pobranie próbki na czczo, ale nie jest to bezwzględnie konieczne.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.