ACE

Inne nazwy: Konwertaza angiotensyny w surowicy
Oficjalna nazwa: Konwertaza angiotensyny
Powiązane badania: Hodowla prątków kwasoopornych, Wskaźniki funkcji wątroby, Wapń, Morfologia

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 


W jakich przypadkach badanie jest wykonywane? 

Oznaczenie ACE zleca się przede wszystkim w celu rozpoznania i monitorowania przebiegu sarkoidozy. Często jest elementem badań wykonywanych u pacjenta z zespołem przewlekłych objawów, mogących świadczyć o występowaniu tej choroby. Poziom ACE wzrasta u 50 - 80% pacjentów z czynną sarkoidozą. Oznaczenie to można zlecać w stałych odstępach czasu, w celu monitorowania przebiegu choroby i skuteczności leczenia kortykosteroidami, o ile jej stężenie u chorego jest wyjściowo podwyższone.

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane? 

Oznaczenie ACE zleca się w przypadku występowania objawów takich jak ziarniniaki, duszność, zaczerwienione szkliste oczy i/lub ból stawów, które mogą być spowodowane sarkoidozą lub innymi schorzeniami. Dotyczy to szczególnie osób w wieku 20 - 40 lat, ponieważ w tej grupie wiekowej sarkoidoza występuje najczęściej. Badanie zlecić można równocześnie z innymi testami, takimi jak posiew w kierunku prątków kwasoopornych i zakażeń grzybiczych, w diagnostyce różnicowej sarkoidozy i innych stanów z obecnością ziarniniaków.
U osób z rozpoznaną sarkoidozą i podwyższonym poziomem ACE, badanie zlecać można w stałych odstępach czasu w celu monitorowania zmian stężenia ACE w czasie.

do góry

Co oznacza wynik? 

UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w rozdziale Przedziały referencyjne i ich znaczenie.

W przypadku, gdy stężenie ACE jest wysokie, wykluczono inne choroby a objawy kliniczne wskazują na sarkoidozę, istnieje duże prawdopodobieństwo czynnej sarkoidozy u pacjenta.
Sarkoidoza może przebiegać bez podwyższonego poziomu ACE. Może to być spowodowane nieaktywnym stadium choroby, jej wczesnym wykryciem lub tym, że nie zachodzi wzmożone wydzielanie ACE przez komórki. Poziom ACE rzadziej podwyższony jest u pacjentów z sarkoidozą przewlekłą.
W przebiegu sarkoidozy ważne jest stężenie ACE - jeżeli spada ono w trakcie choroby, oznacza to remisję samoistną lub wywołaną leczeniem. Obniżenie stężenia ACE wskazuje zazwyczaj na dobre rokowanie. Rosnące stężenie ACE może wskazywać na wczesne stadium choroby, lub na brak reakcji organizmu na zastosowane leczenie.

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć? 

Przekształcanie angiotensyny I w angiotensynę II z udziałem ACE jest prawidłowym procesem zachodzącym w organizmie. Proces ten został wykorzystany do opracowania leków zwanych inhibitorami ACE, które stosowane są w leczeniu nadciśnienia i cukrzycy. Leki te hamują proces konwersji, powodując rozszerzenie naczyń i zmniejszenie ciśnienia. Inhibitory ACE są skuteczne w leczeniu nadciśnienia lecz nie monitoruje się ich poprzez badanie stężenia ACE we krwi. Mogą one jednak powodować interferencję z oznaczeniami ACE z innych przyczyn.

Obniżony poziom ACE może również występować w następujących stanach: 

  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, COPD)
  • Mononukleoza
  • Rozedma płuc
  • Rak płuca
  • Wygłodzenie
  • Leczenie steroidami
  • Nadczynność tarczycy

Umiarkowanie podwyższony poziom ACE występuje w wielu chorobach i stanach klinicznych, takich jak: 

Jednak badanie ACE nie jest rutynowo stosowane w celu rozpoznania ani monitorowania tych stanów klinicznych (nie wykazano jego przydatności klinicznej w tym celu).

do góry
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.