Inne określenia: rozszczep kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową, bezmózgowie, przepuklina oponowo-mózgowa


Co to jest?

Wady cewy nerwowej (wady dysraficzne) są grupą zaburzeń, które powstają wcześnie w życiu płodowym i mogą powodować trwające przez całe życie powikłania o różnym nasileniu. W ciągu pierwszych 3-4 tygodni po zapłodnieniu grupa komórek zarodka tworzy rynienkę, a następnie przez połączenie jej brzegów - wąską rurkę, z której w dalszym rozwoju powstają rdzeń kręgowy i mózg oraz otaczające je kości i inne tkanki. Połączenie brzegów cewy nerwowej zwykle dokonuje się do 28. dnia życia płodowego - kiedy wiele kobiet jeszcze nie wie, że są w ciąży. Jeśli cewa nerwowa nie zamknie się prawidłowo na całej swej długości, dochodzi do rozwoju wady związanej z niezamkniętym odcinkiem cewy.

Prawidłowo mózg i rdzeń kręgowy są otoczone i chronione przez płyn mózgowo-rdzeniowy i warstwy tkanki zwane oponami mózgowymi. Kolejną warstwę ochronną tworzą kości czaszki i kręgi kręgosłupa. W przypadku wad cewy nerwowej mamy do czynienia z jednym lub kilkoma ubytkami warstw ochronnych mózgu lub rdzenia kręgowego. Może to zaburzać rozwój mózgu i zwiększać ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego. Uszkodzenie rdzenia kręgowego powoduje porażenia lub osłabienie mięśni i narządów unerwianych przez nerwy rdzeniowe. Rodzaj wady, jej dotkliwość, wpływ na rozwój płodu i dalsze powikłania po urodzeniu zależą od tego, gdzie umiejscowiony jest ubytek i jakich tkanek dotyczy.

Przyczyna rozwoju wad cewy nerwowej nie jest znana. Naukowcy uważają, że znaczenie mają czynniki genetyczne, środowiskowe i dietetyczne. Jednak według amerykańskiej fundacji March of Dimes ok. 95% dzieci z wadami cewy nerwowej rodzi się w rodzinach, w których wady te wcześniej nie występowały. Niektóre leki przeciwpadaczkowe, np. kwas walproinowy, a także niektóre choroby matki, np. cukrzyca zwiększają częstość występowania wad dysraficznych. Ryzyko można zmniejszyć przez zapewnienie prawidłowego poziomu kwasu foliowego u matki w czasie zapłodnienia (szczegóły w rozdziale dotyczącym leczenia), jednak nie można go całkowicie wyeliminować.

 


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.