Co to jest układ odpornościowy?

Układ odpornościowy stanowi ochronę organizmu przed drobnoustrojami i innymi substancjami  "obcymi". Składa się z dwóch części, jedna z nich wytwarza przeciwciała, czyli białka, które atakują  "obce" substancje i powodują ich usuwanie z organizmu - część ta zwana jest również układem odporności humoralnej. Druga część składa się z wyspecjalizowanych komórek krwi zwanych limfocytami T, które mogą bezpośrednio atakować  "obce" substancje - część ta zwana jest także układem odporności komórkowej.

Jedyną ochronę organizmu u noworodka stanowią przeciwciała otrzymane od matki jeszcze przed urodzeniem. Dopiero w wyniku pierwszego kontaktu organizmu z   "obcą" substancją wytwarzane są przeciwciała a limfocyty T stają się komórkami obronnymi. Dlatego też wykonuje się szczepienia, które mają na celu nauczenie naszego układu odpornościowego rozpoznawania osłabionych lub nieaktywnych form bakterii i wirusów wywołujących choroby. W momencie ponownego kontaktu z tymi drobnoustrojami, organizm będzie już chroniony.

Prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy rozpoznaje własne tkanki jako   "nieobce" i ich nie atakuje. Jednak w przypadku przeszczepu, układ odpornościowy rozpoznaje i atakuje obcy narząd, proces ten nazwany jest odrzucaniem przeszczepu. Osobom po przeszczepie standardowo podaje się leki obniżające aktywność układu odpornościowego (leki immunosupresyjne), chyba że dawcą przeszczepionego organu jest jednojajowy bliźniak pacjenta. Komórki nowotworowe często różnią się od komórek prawidłowych, więc układ immunologiczny atakuje je, lecz odpowiedź immunologiczna jest zazwyczaj zbyt słaba, by powstrzymać rozwój nowotworu.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 25.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.