Inne nazwy: uzależnienie od alkoholu


Co to jest?

Choroba alkoholowa to stan będący wynikiem nadmiernego spożywania i uzależnienia od napojów zawierających alkohol. Choroba ta znana jest również pod nazwą uzależnienia alkoholowego i powoduje konsekwencje fizyczne, psychiczne oraz społeczne.

Objawy

Objawy u osób uzależnionych to miedzy innymi:

  • uzależnienie fizyczne - objawy odstawienia takie jak mdłości, poty, drgawki i niepokój po zaprzestaniu picia
  • zwiększona tolerancja - potrzeba spożycia większych ilości alkoholu w celu osiągnięcia stanu upojenia
  • łaknienie - silna potrzeba lub chęć napicia się
  • utrata kontroli - niemożność przerwania ciągu alkoholowego.

Według amerykańskiego instytutu d.s. alkoholizmu (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA), prawie 20% pacjentów leczonych przez lekarzy pierwszego kontaktu spożywa alkohol w ilościach ryzykownych lub wręcz niebezpiecznych, czego wynikiem może być wystąpienie problemów alkoholowych.

NIAAA definiuje ryzykowne spożycie alkoholu jako ilość spożytych  "standardowych jednostek alkoholu" zarówno w cyklu dziennym jak i tygodniowym. Standardowa jednostka to około 350ml piwa, 150ml wina lub 45ml mocnego alkoholu. Ilością ryzykowną dla mężczyzn jest 4 lub więcej jednostek w ciągu dnia lub co najmniej 14 jednostek tygodniowo. U kobiet ilości te wynoszą odpowiednio 3 i 7. Jak wiadomo, choroba alkoholowa występuje wyłącznie u osób spożywających alkohol, jednak nie każda osoba spożywająca alkohol popada w stan uzależnienia. Częstotliwość oraz ilość spożywanego alkoholu prowadząca do rozwoju alkoholizmu różni się osobniczo.

Reakcja organizmu na alkohol jest bardzo różna, jednak może ona zależeć od wzrostu, wieku, ogólnego stanu zdrowia oraz przyjmowanych leków. U niektórych osób problemy spowodować może nawet mniejsza ilość alkoholu. Zaleca się, aby kobiety w ciąży lub planujące zajść w ciążę powstrzymały się od spożywania alkoholu, ponieważ żaden jego poziom w organizmie nie jest uznawany za     "bezpieczny".

Choroba alkoholowa powoduje ryzyko wystąpienia między innymi chorób wątroby, serca, pewnych rodzajów nowotworów, zapalenia trzustki i zaburzeń pracy układu nerwowego. Często stany chorobowe postępują stopniowo i mogą ujawnić się dopiero po długotrwałym okresie nadużywania alkoholu. Szczególnie zagrożonym organem jest wątroba, a najczęściej występujące powikłania to alkoholowe zapalenie wątroby lub marskość wątroby. Kobiety są bardziej podatne na wpływ alkoholu i problemy mogą u nich wystąpić wcześniej oraz po mniejszej ilości spożywanych napojów alkoholowych niż u mężczyzn. Spożywanie alkoholu przez kobiety ciężarne może być przyczyną poronienia, przedwczesnego porodu, niskiej wagi urodzeniowej dziecka oraz innych problemów występujących u niemowlęcia, takich jak dysmorfia twarzy, nieprawidłowo wykształcone narządy (na przykład mózg czy serce), niski wzrost, zaburzenia widzenia i słuchu. Uszkodzenie mózgu może powodować trudności w uczeniu się, i upośledzenie procesów poznawczych. Według fundacji March of Dimes corocznie w USA rodzi się około 40000 dzieci z uszkodzeniami spowodowanymi spożywaniem alkoholu przez matkę podczas ciąży.

Specjaliści wyodrębnili również inny problem zwany nadużywaniem alkoholu - nie jest on równoznaczny z chorobą alkoholową. Osoby nadużywające nie odczuwają silnej potrzeby spożycia alkoholu, utraty kontroli ani uzależnienia fizycznego. Jednak i u tych osób mogą również wystąpić pewne objawy i skutki nadmiernego spożycia alkoholu. Nadmiernego spożycie pociąga za sobą występowanie pewnych powtarzających się zachowań, jak niewywiązanie się z powierzonych obowiązków zawodowych, szkolnych czy domowych lub powtarzające się kolizje z prawem, na przykład w wyniku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Według NIAAA, uzależnienie od alkoholu lub problemy alkoholowe częściej występują u mężczyzn niż u kobiet. Problem alkoholowy jest najbardziej powszechny wśród młodych osób w wieku 18 – 29 lat, a najrzadziej dotyka osoby powyżej 65. roku życia.


Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 23.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.