XXIII Międzynarodowy Kongres OSOZ


23 Kongres OSOZ

Jednym z paneli tematycznych jest: "DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA. DIAGNOŚCI LABORATORYJNI W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ”. 

Więcej informacji na stronie Kongresu: 23 Kongres OSOZ


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 03.04.2018

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.