Nowe wytyczne ekspertów w dziedzinie kardiologii dotyczące obniżania poziomu cholesterolu przy zastosowaniu leków innych niż statyny


Statyny,czyli leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi, stosuje się w USA od wielu lat, jednak nie wykazują one  skuteczności u wszystkich pacjentów. W ubiegłym roku Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła dwa nowe inhibitory PCSK9 (białka PCSK9) niepochodzące z grupy statyn, które znajdują zastosowanie w przypadku niewystarczająco silnej odpowiedzi organizmu na leczenie statynami.  (Patrz artykuł New Drugs Approved for People with Hard to Treat High Cholesterol). Niedawno American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) wydały nowe wytyczne dla lekarzy,  dotyczące podawania dorosłym pacjentom powyższych leków oraz innych leków spoza grupy statyn.

Wysoki poziom cholesterolu, a szczególniecholesterolu związanego z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL-C), wiąże się z podwyższonym ryzykiemchoroby sercowo-naczyniowej (CVD). Nadmiar cholesterolu we krwi może odkładać się w postaciblaszek na ścianach naczyń krwionośnych, co prowadzi do twardnienia tętnic (miażdżyca) i wzrostu ryzykaataku serca udaru. Oznaczenie  poziomu cholesterolu we krwi  pomaga określić ryzyko wystąpienia CVD.

W roku 2013 ACC i AHA wydały wytyczne określające, którzy z pacjentów dorosłych powinni przyjmować  leki  obniżające  stężenie  cholesterolu, w zależności od wieku, występowaniachoroby serca i/lubcukrzycy oraz poziomu LDL-C. Decyzja o podjęciu leczenia oparta jest na kalkulacji ryzyka uwzględniającej kilka czynników (np. wiek, płeć, rasa, ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu) i pozwalającej określić ryzyko wystąpienia ataku serca lub udaru w  ciągu najbliższych 10 lat. Zgodnie z wytycznymi, u pacjentów z ryzykiem przekraczającym 7,5% należy włączyć leki z grupy statyn bez względu na wartości LDL-C. (Patrz artykuł Experts Announce Major Updates to Guidelines for Heart Disease Risk Assessment and Prevention).

Po oznaczeniu stanowiącego punkt odniesieniaprofilu lipidowego na czczo i rozpoczęciu leczenia statynami, u pacjenta należy regularnie oznaczać poziom LDL-C, aby stwierdzić czy leki działają prawidłowo.  Zaleca się wykonanie kolejnego badania profilu lipidowego na czczo po 4 – 12 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie powtarzanie go co 3 – 12 miesięcy. Jeżeli leki nie spowodują odpowiedniego obniżenia poziomu LDL-C, lekarz może zwiększyć dawkę lub włączyć kolejny lek.

Nowe wytyczne ACC/AHA uwzględniają również wiek, stężenie LDL-C i obecność CVD lub cukrzycy. Jednym z leków pierwszego rzutu, którego włączenie należy rozważyć u pacjentów wymagających dodatkowego leczenia jest ezetymib, obniżający poziom LDL-C poprzez ograniczenie wchłaniania cholesterolu w jelicie cienkim. Jest to lek odpowiedni na przykład dla pacjentów z CVD, u których statyny nie spowodowały obniżenia LDL-C o co najmniej 50%. Jeżeli leczenie ezetymibem nie przyniesie oczekiwanych efektów, można rozważyć podanie inhibitora PCSK9 lub sekwestrantów kwasu żółciowego (leków wspomagających obniżenie stężenia LDL-C), w zależności od preferencji i stanu klinicznego pacjenta.

Zaleca się również aby lekarz przeprowadził z pacjentem rozmowę dotyczącą ryzyka i korzyści związanych z przyjmowaniem określonych leków obniżających poziom cholesterolu oraz omówił najlepsze sugerowane rozwiązanie.  Istotne czynniki podczas podejmowania decyzji to wynik oznaczenia LDL-C, poziom ryzyka CVD oraz ewentualne działania niepożądane podanych leków.  Należy pamiętać, że powyższe wytyczne mają charakter ogólny, a decyzję należy podejmować po rozpatrzeniu indywidualnych uwarunkowań określonego pacjenta.


 

Linki

Na stronie

Testy:Profil lipidowy
Choroby: Choroby sercowo-naczyniowe


 

Materiały źródłowe

UWAGA: Artykuł powstał w oparciu o badania wykorzystujące zacytowane źródła oraz wspólne doświadczenia członków Komitetu Konsultacyjnego Lab Tests Online. Artykuł podlega okresowej ocenie Komitetu Konsultacyjnego oraz aktualizacjom. Materiały źródłowe dodane w zaktualizowanych wersjach zostaną odpowiednio oznaczone. Aby zapoznać się z nimi należy skopiować podany link i wkleić go do przeglądarki internetowej. 

O'Riordan, Michael. (1 kwietnia 2016) ACC Updates LDL-Cholesterol Lowering Recommendations, Making Room for Ezetimibe and PCSK9 Inhibitors. TCTMD. Artykuł dostępny online na stronie http://www.tctmd.com/show.aspx?id=134620. Accessed April 17, 2016.

Herman, Amy. (April 4, 2016) Heart Groups Issue Guidelines on Non-Statin Therapies for LDL-Lowering. NEJM Journal Watch. Artykuł dostępny online na stronie http://www.jwatch.org/fw111390/2016/04/04/heart-groups-issue-guidelines-non-statin-therapies-ldl?query=pfwRSTOC&jwd=000020042125&jspc. Accessed April 17, 2016.

Lloyd-Jones DM, Morris PB, Ballantyne CM, Birtcher KK, Daly Jr DD, DePalma SM, Minissian MB, Orringer CE, Smith SC. 2016 ACC expert consensus decision pathway on the role of non-statin therapies for LDL-cholesterol lowering in the management of atherosclerotic cardiovascular disease risk: a report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol 2016. Artykuł dostępny w formie pdf na stronie http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2510936#tab1. Accessed April 17, 2016.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 10.07.2017

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.