Rodzaj przewlekłego stanu zapalnego, często towarzyszą mu guzki na skórze, węzłach chłonnych, płucach, wątrobie, śledzionie lub innych narządach. Ziarniniaki często stanowią odpowiedź na pewne rodzaje zakażeń (szczególnie prątkiem występującym w przebiegu gruźlicy lub zakażeń grzybiczych) oraz ciał obcych, lecz czasami przyczyna ich występowania nie jest znana, jak na przykład w przypadku sarkoidozy.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.