Zespół Fanconi’ego


Zalicza się do grupy chorób o genetycznie uwarunkowanej niestabilności chromosomów. Cechą charakterystyczną jest aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego. Objawy kliniczne: zahamowanie wzrostu, małogłowie, wady kośćca, wady układu moczowo-płciowego, niedosłuch, brunatna pigmentacja skóry.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.