Zespół nerczycowy


Uszkodzenie naczyń włosowatych kłębuszków nerkowych w nefronach – jednostkach filtrujących nerek; prowadzi do utraty albuminy i innych białek z moczem.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.