Stan zachwiania równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Nadmierna zasadowość często powoduje wzrost pH krwi i tkanek powyżej prawidłowego poziomu (7,35 – 7,45). Przyczyną mogą być zaburzenia oddechowe, takie jak hiperwentylacja czy zapalenie płuc lub zaburzenia metaboliczne, takie jak przewlekłe wymioty lub znaczne odwodnienie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.