Zakażenie oportunistyczne


Zakażenie endogenne (zwykle mikroflorą fizjologiczną) występujące u osób z obniżoną odpornością.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 10.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.