Wynik fałszywie ujemny


Wynik oznaczenia błędnie wskazujący wartość ujemną lub nieprawidłową, podczas gdy stan chorobowy faktycznie występuje.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 10.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.