Wynik fałszywie dodatni


Wynik oznaczenia błędnie wskazujący wartość dodatnią lub nieprawidłową, podczas gdy stan chorobowy faktycznie nie występuje.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 03.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.