Amerykańska organizacja zajmująca się promocją działań prewencyjnych w ochronie zdrowia (ang. U.S. Preventive Services Task Force).


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 14.08.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.