Ultrawirowanie


Wirowanie przy wysokiej liczbie obrotów (ok.10 tys.), zautomatyzowany proces rozdzielania lżejszych i cięższych składników roztworu, mieszaniny lub zawiesiny przy użyciu siły odśrodkowej.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 02.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.