Osłabiony fragment ściany naczynia krwionośnego, który rozszerza się lub wybrzusza. W przypadku pęknięcia tętniaka może dojść do silnego krwotoku, a nawet do śmierci pacjenta.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.