Swoistość – w laboratorium klinicznym


1. zdolność testu do prawidłowego wykluczenia osób bez danego zaburzenia
2. zdolność testu do prawidłowego wykrycia żądanej substancji i wykluczenia innych

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 14.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.