Stany krytyczne


Stany zagrażające życiu.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 06.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.