Stan przedcukrzycowy


Hiperglikemia i/ lub nieprawidłowa tolerancja glukozy.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.