Sigmoidoskopia


Badanie odbytnicy i końcowego odcinka jelita grubego przy pomocy sztywnego lub giętkiego aparatu.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 28.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.