Przewlekła choroba układowa wywołująca zmiany w postaci nacieków dotycząca węzłów chłonnych, płuc, ślinianek, śledziony wątroby, rzadziej skóry, mięśni, kości i nerek.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.