Rzekomobłoniaste zapalenie jelit


Zapalenie jelita cienkiego lub grubego, z charakterystycznymi szarożółtymi błonami rzekomymi na powierzchni błony śluzowej jelit.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.