Rezonans magnetyczny


Rodzaj badania obrazowego stosowanego do oceny struktury narządów wewnętrznych; polega na ocenie promieniowania elektromagnetycznego przez strukturę pozostającą w polu magnetycznym poddaną działaniu tego promieniowania.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 28.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.