Przewlekły stan chorobowy


Stan kliniczny lub choroba rozwijająca się powoli, w ciągu dni lub nawet tygodni lub nawet lat. Może ustąpić samoistnie lub w wyniku leczenia. Przeciwieństwo stanu ostrego.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 05.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.