Przeciwciała heterofilne


Ludzkie przeciwciała wchodzące w reakcję z białkami innych gatunków; mogą powodować fałszywe wyniki oznaczeń immunochemicznych; czasami tym terminem określa się przeciwciała związane z mononukleozą zakaźną.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.