Próbka pobrana w fazie ostrej


Próbka pobrana w laboratorium klinicznym, próbka pobrana w czasie, kiedy u pacjenta pojawiają się objawy choroby.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 15.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.