Próbka moczu przygodnego


Próbka pobrana o dowolnej porze dnia. W tego rodzaju próbkach można oznaczać obecność różnych substancji o danej porze dnia. Zazwyczaj pobranie takiej próbki nie wymaga żadnych przygotowań. W przypadku wyspecjalizowanych badań wymagane są inne próbki moczu (patrz dobowa zbiórka moczu, czasowa zbiórka moczu)


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 09.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.