Postać latentna


Stan, w którym drobnoustrój znajduje się w organizmie, ale nie wywołuje objawów choroby i/lub nie namnaża się. Postać utajona choroby może przejść w formę aktywną w momencie spadku odporności organizmu gospodarza.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 09.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.