Namnażanie komórek, szczególnie mikroorganizmów na podłożu stałym lub płynnym (np. agar, żelatyna), jak na przykład bakterii w naczyniu/szalce Petriego


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 14.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.