Podłoże hodowlane


Pożywka, która zawiera składniki odżywcze niezbędne do wzrostu drobnoustrojów.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 11.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.