Pęcherzyki opryszczki


Małe pęcherzyki powstające w warstwie zewnętrznej skóry, wypełnione cieczą wodnistą.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 10.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.