Epidemia, która dotyczy dużych obszarów na całej kuli ziemskiej (pokonuje barierę kontynentu)


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 11.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.