Potoczne określenie osób, które przebyły chorobę zakaźną i powracają do stanu zdrowia.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.