Ostry stan chorobowy


1. Stan kliniczny lub choroba o nagłych objawach. Może ustąpić w ciągu kilku dni samoistnie lub w wyniku leczenia. Przeciwieństwo stanu przewlekłego.

2. Stan kliniczny lub choroba o nagłym i poważnym przebiegu.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 05.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.