Okrężnica olbrzymia rzekoma


Syn. toksyczne rozszerzenie okrężnicy, choroba o ostrym przebiegu, charakteryzująca się silnym rozdęciem jelita grubego.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.