Objawy przedmiotowe


Objawy choroby lub stanu klinicznego widoczne dla lekarza lub osób postronnych.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.