Zmniejszony dopływ krwi, a co za tym idzie tlenu do tkanek, narządów (serce, mózg) oraz innych części ciała, często spowodowane niedrożnością lub zwężeniem naczyń krwionośnych.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.