Niedoczynność przysadki


Stan spowodowany obniżeniem lub zaprzestaniem wytwarzania hormonów przysadki.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.