Poważny stan kliniczny, w którym toksyczne produkty przemiany materii, które prawidłowo wydalane są z moczem, odkładają się we krwi. Zazwyczaj przyczyną jest ciężka choroba nerek lub ich niewydolność.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 05.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.