Moczówka prosta


(diabetes insipidus) – choroba, która ma dwa wspólne objawy z cukrzycą (diabetes mellitus): wzmożone pragnienie i zwiększone wytwarzanie moczu. Choroby różnią się jednak przyczyną, częstością występowania, sposobem leczenia oraz powikłaniami; moczówka prosta jest wynikiem braku wytwarzania przez przysadkę wazopresyny argininowej (zwanej również hormonem antydiuretycznym lub ADH) lub brakiem odpowiedzi nerek na ADH, co powoduje niezdolność nerek do zatrzymywania wody w organizmie. Niewłaściwe leczenie może prowadzić do znacznego odwodnienia i wysokiego stężenia sodu w surowicy. Moczówka prosta występuje znacznie rzadziej niż cukrzyca.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.