Metoda immunofluorescencyjna


Wykorzystuje się w niej substraty komórkowe lub tkankowe będące źródłem antygenów pozwalające wykryć szerokie spektrum przeciwciał. Kompleksy powstałe w wyniku połączenia przeciwciał z antygenami wykrywa się przy użyciu barwników fluoryzyjących.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.