Metoda immunoenzymatyczna ELISA


Ilościowa metoda oznaczenia przeciwciał lub antygenów w badanej próbce polegająca na reakcji antygenu z przeciwciałem, następnie połączeniu z kompleksem zawierającym enzym, który reaguje z barwnikiem oraz ocenie stężenia powstałych kompleksów na podstawie intensywności zabarwienia.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.