Maskulinizacja


Występowanie cech płciowych męskich u osobników żeńskich jako wynik zaburzeń hormonalnych.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.