Młodzieńcze zapalenie stawów o nieznanej etiologii (MIZS)


Zespół sześciu jednostek chorobowych zapalenia stawów występujących przed 16-tym rokiem życia.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.