Narząd umiejscowiony w jamie brzusznej; jej głównym zadaniem jest przechowywanie komórek krwi, usuwanie starych krwinek z krwiobiegu, wytwarzanie limfocytów w celu zwalczania zakażeń i usuwanie z krwi obcych antygenów.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.