Stan zachwiania równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Nadmierna kwasowość często powoduje spadek pH krwi i tkanek poniżej prawidłowego poziomu (7,35 – 7,45). Przyczyną może być upośledzone wydalanie dwutlenku węgla (CO2) spowodowane chorobami układu oddechowego, takich jak rozedma, zaburzeniami metabolicznymi takimi jak choroba nerek lub cukrzyca albo spożyciem trujących substancji (glikol etylenowy, metanol) lub przedawkowaniem pewnych leków (salicylany). Inne możliwe przyczyny to utrata wodorowęglanów (HCO3), na przykład w wyniku biegunki.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.