Występowanie krwi w moczu towarzyszące urazom i chorobom układu moczowego.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 19.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.