Grupa komórek identycznych genetycznie. Powstaje przez podział jednej komórki, która posiada zdolność do niekontrolowanego namnażania się.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 31.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.